کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام ؟!

مقایسه دو شبکه ی اجتماعی تلگرام و اینستاگرام برای کسب درآمد کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام کدام پر درآمد تر است ...